Nain Kashmar nr 923217 str 132 x 90 cm Pris kr 3200